(ข่าวที่62/2560)วศ. / ก.วิทย์ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้การทดสอบทางประสาทสัมผัสในการวิจัยผู้บริโภค

วศ. / ก.วิทย์ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้การทดสอบทางประสาทสัมผัสในการวิจัยผู้บริโภค

 

 

                กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร(อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้การทดสอบทางประสาทสัมผัสในการวิจัยผู้บริโภค” จัดโดยกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา เป็นผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ ตลอดจนมหาลัยที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 คน เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

            วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัสให้กับผู้ประกอบการอาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งด้านธุรกิจอาหารของประเทศต่อไป   

อย่างไรก็ตามประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับคือ อาหารที่มีคุณภาพทั้งในด้านรสชาติและโภชนาการ ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้ประกอบการได้รับความรู้ และเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนานวัตกรรมอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นความรู้ความเข้าใจในด้านประสาทสัมผัสจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ที่มีคุณภาพต่อไป

-----------------------------------------------------------------

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE