(ข่าวที่61/2560)วศ. โดย ศปว. เยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

วศ.โดย ศปว. เยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะทำงาน ศปว. จัดกิจกรรมเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายสมาชิก ศปว. ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีหน่วยงานเข่าร่วม 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะทำงาน ศปว. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เครือข่ายสมาชิก ศปว. จะได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างระบบการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล/ภาพ : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE