(ข่าวที่59/2560) วศ. / ก.วิทย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การกำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำแผนพัฒนาข้าราขการ วศ.”

วศ. / ก.วิทย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การกำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำแผนพัฒนา

ข้าราขการ วศ.”

 

 

 

                 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ”ตามโครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารกำลังคนในส่วนราชการ ของสำนักงาน ก.พ.

และได้รับเกียรติจาก นางปจิตา ดิศกุล ณ อยุทธยา นักทรัพยากรบุคลชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ. โดยมีผู้บริหารทุกระดับ และหัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าร่วม ประมาณ 110 คน ในวันที่ 5 และ 7 มิถุนายน 2560     ณ ห้องประชุมวิทยาวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

                 วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนส่วนราชการให้นำมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ มุ่งหวังให้ผู้บริหารทุกระดับ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการบริหารบุคลากรและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ     กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการบริหารกำลังคนภาครัฐ ร่วมถึงมีแผนหรือแนวทางในการดำเนินการพัฒนาระบบบริหาร และการพัฒนากำลังคนภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจทำให้สามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               ทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้รับจาการจัดสัมมนาดังกล่าว ผู้เข้าร่วมโครงการมีได้โอกาสเรียนรู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติ อีกทั้งเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติราชการในปัจจุบัน เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาตนเองให้พร้อมต่อการบริหารบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรบุคลของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ตามโครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารกำลังคนในส่วนราชการ ของสำนักงาน ก.พ.

----------------------------------------------------------------

ข่าว : / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE