(ข่าวที่58/2560) วศ. / ก.วิทย์ จับมือ สทอภ. ลงนามความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัย

วศ. / ก.วิทย์ จับมือ สทอภ. ลงนามความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัย

และสร้างมาตรฐานด้านการบินและอวกาศ

 

 

 

                กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(สทอภ.)โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ. ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านการบินและอวกาศ (Aerospace) โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน และภาครัฐ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

            วัตถุประสงค์ของการลงนามร่วมกันในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักวิจัยส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ การใช้ผลงานวิจัย พัฒนา และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งสองหน่วยงาน โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการต่อยอดงานวิจัยในอนาคต ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการบินและอวกาศ

ภายหลังจากการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้แล้ว ทั้งสองหน่วยงานจะเริ่มแผนการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน ภายใต้ชื่อโครงการ “ PEEK/PLA with additional nanoparticles of 3D printer filament for aerospace applications” และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการบินและอวกาศร่วมกันด้วย NQI/MSTQ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการบินและอวกาศในประเทศไทย รวมทั้งเชื่อมโยงสู่การบรรลุเป้าหมายนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมด้านการบินและอวกาศในประเทศไทย

------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล / ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE