(ข่าวที่54/2560) วศ. / ก.วิทย์ การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสารปนเปื้อน

วศ. / ก.วิทย์ การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสารปนเปื้อน

(Codex Committee on Contaminants in Foods) CCCF ครั้งที่ 11

 

 

                   กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย นายสมภพ ลาภวิบูลย์สุข นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มความปลอดภัยในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสารปนเปื้อน (Codex Committee on Contaminants in Foods; CCCF) ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 3 – 7 เมษายน 2560 ณ นครรีโอเดจาเนโร ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

                   วัตถุประสงค์ในการประชุมฯครั้งนี้ 11 นี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณากำหนด/ทบทวนปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหารหลายชนิด ทบทวนหลักปฏิบัติสำหรับป้องกันและลดการปนเปื้อนของสารปนเปื้อนในอาหารหลายชนิด ได้แก่ สารหนูในข้าว สารพิษจากเชื้อราในธัญพืชและเครื่องเทศ เพื่อเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศสาขาสารปนเปื้อน รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานโคเด็กซ์ ซึ่งประเทศไทยจะได้นำมาใช้อ้างอิงในการกำหนดมาตรฐานสินค้าต่างๆ ต่อไป

                    ประโยชน์ที่ได้รับ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่นข้อมูลค่ากำหนดปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหารพิจารณากำหนด/ทบทวนปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหารหลายชนิด รวมทั้งขั้นตอนการจัดทำ/ทบทวนหลักปฏิบัติสำหรับป้องกันและลดการปนเปื้อนของสารปนเปื้อนในอาหาร และเกณฑ์มาตรฐานสาขาสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อจัดทำร่างมาตรฐานเพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภค เพื่อนำมาพัฒนาเทคนิคการทดสอบและขยายรายการทดสอบตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอาหาร นำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหารให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานโคเด็กซ์

--------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล/ภาพ : กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE