(ข่าวที่52/2560) วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ASEAN COST ครั้งที่ 72

 

 วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน

ASEAN COST ครั้งที่ 72

 

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ASEAN COST ครั้งที่ 72 ณ Prime Minister' s Office กรุงเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการวิทยาศาสตร์อาเซียนของประเทศไทย และกรมวิทยาศาสตร์บริการได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเสร็จสิ้นโครงการแล้วผ่านคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรอาเซียน  Subcommittee on Infrastructure and Resource Development-SCIRD ภายใต้ ASEAN COST ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560