(ข่าวที่51/2560) วศ. / ก.วิทย์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน START UP THAILAND 2017

วศ. / ก.วิทย์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน START UP THAILAND 2017

 

 

 

 

             กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.ลดา พันธุ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสรเทศวิทยาศาสตร์และเทคโรโลยี(ทช.) เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน START UP THAILAND 2017 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นผู้แถลงข่าวการจัดงาน START UP THAILAND 2017 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ

            ในการจัดงานแถลงข่าวดังกล่าวเป็นการต่อยอดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและทันเหตุการณ์  และยกระดับ Startup Thailand 2017 สู่การเป็น Platform ใหม่ในการเชื่อมโยงและส่งเสริม Startup ในภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “Startup Thailand, Scale up Asia” อีกทั้งเป็นการแสดงความพร้อมของประเทศไทยและแสดงให้เห็นถึงจุดยืนและความมุ่งมั่นของประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อการขยายธุรกิจ โดยตั้งเป้าปี 2017 ขยายฐาน Startup ไทยสู่เอเชีย โดยวางแผนการจัดงานขึ้นตามหัวเมืองภาคต่างๆ 5 จังหวัดทั่วประเทศโดยเริ่มที่ ชลบุรี เป็นจังหวัดแรกในวันที่ 26-27 พ.ค. และจะจัดหมุนเวียนไปตามลำดับทั้งที่ สงขลา ขอนแก่น เชียงใหม่ และปิดท้ายที่กรุงเทพมหานคร

            ในการนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เป็นหนึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีภารกิจในการผลักดันระบบเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการส่งเสริมให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้เป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้สอดคล้องกับ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ไปสู่ “Innovation-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่อไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE