(ข่าวที่50/2560) วศ. / ก.วิทย์ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยโครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา

วศ. / ก.วิทย์ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยโครงการขยายฐานการเรียนรู้

เพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม

เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม : เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 18 คน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ลานเวทีกิจกรรมชั้น 1 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          ในการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานโครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม ในด้านการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงเทคนิกและสามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแหล่งสารสนเทศของ วศ. ได้แก่ หนังสืออ้างอิง วารสารวิชาการ มาตรฐาน สิทธิบัตร e-Book e-Journal รวมถึงบริการต่างๆ ได้แก่ บริการค้นเรื่องทางวิชาการ บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่องเฉพาะราย (SDI) บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม

          ทั้งนี้ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ จะทำให้ทราบวิธีการและช่องทางในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากแหล่งสารสนเทศของ วศ. และเว็บไซต์ เป็นการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการศึกษาค้นคว้า ทดสอบ แก้ไขปัญหา วิจัย และพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป

--------------------------------------------------------------------------

ข่าว : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสรเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สท.)

ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE