(ข่าวที่49/2560) วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

 

 

 

 

                กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางรัชดา เหมปฐวี เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ในการเดินทางมาเพื่อเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการของกรมฯ จำนวนกว่า 155 คน วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ).

                ทั้งนี้ในกิจกรรมของการเข้าศึกษาดูงานในช่วงแรกเป็นการชมวีดีทัศแนะนำกรมฯ จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมการทดสอบและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ทั้งหมด 6 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ด้านเซรามิก ด้านเครื่องมือวัด ด้านสารอินทรีย์  ในผลิตภัณฑ์บริโภค  ด้านทดสอบวัตถุกันเสียในอาหาร และ ด้านทดสอบปริมาณจุรินทรีย์ในน้ำ

               อย่างไรก็ตาม ในกิจกรรมของการเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการของครูและนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและการดำเนินงานตลอดจนความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการศึกษา และพัฒนาต่อยอดในอนาคตต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000

 โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE