(ข่าวที่48/2560) วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการ ต้อนรับผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด

วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการ ต้อนรับผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด

 

                กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับนางสาวกมลทิพย์ ครุฑเหิร ผู้จัดการประกันคุณภาพ บริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

                ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เปิดให้เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียนสาขาวัสดุสัมผัสอาหาร ที่ให้บริการทดสอบสมบัติและความปลอดภัยวัสดุสัมผัสอาหาร และทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารอันเนื่องมาจากวัสดุสัมผัสอาหาร  และห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งให้บริการด้านการวัด และการสอบเทียบมาตรฐานการวัด เครื่องมือวัด และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

                ทั้งนี้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเยี่ยมชมทำให้เห็นถึงภาพรวมของห้องปฏิบัติการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการทำงานตลอดจนความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ที่สำคัญ สามารถนำไปพัฒนางานทดสอบ หรือต่อยอดให้เกิดความก้าวหน้าที่จะสามารถรองรับความต้องการของการทดสอบในอนาคตต่อไป