(ข่าวที่45/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ จัดโครงการส่งเสริม OTOP และ SME จ.ตรัง

วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ จัดโครงการส่งเสริม OTOP และ SME จ.ตรัง

 

          

         กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนา“โครงการการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” เป้าหมายสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SMEs ในการนำเทคโนโลยีลงพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้รับมาตรฐาน อย. หรือ มผช. ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการให้บริการของ วศ. ตอบโจทย์การนำผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ไขปัญหาได้ ตรงตามความต้องการ ที่สำคัญเป็นการบูรณาการร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมการเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน และ นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ซึ่งมีผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน ทั้งในส่วนของภาคกการผลิต ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน SME จากจังหวัดตรัง กระบี่ สตูล พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ระนอง บึงกาฬ ชุมพร และนราธิวาส มหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน จำนวน 357 คน วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

         ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นงานสำคัญของรัฐบาลในแผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ซึ่ง กรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์ นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ OTOP เพื่อพัฒนาสินค้า OTOP ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับต่างๆ ทั้งในประเทศ เช่น มผช. อย. การคัดสรรดาว และระดับสากลในการส่งขายต่างประเทศ

กรมวิทยาศาสตร์บริการมีความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีด้านอาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก ครอบคลุมครบทุกกลุ่ม OTOP มุ่งเน้นถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่ผู้ประกอบการ และพร้อมเชื่อมโยงกับการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิตในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายแบบครบวงจร ซึ่งผลแห่งความสำเร็จนี้จะทำให้ผู้ประกอบการ OTOP และเศรษฐกิจฐานรากไทยก้าวสู่ความมั่งคง มั่นคั่ง อย่างยั่งยืน มีรายได้ เกิดการสร้างงาน และเกิดนวัตกรรมจนเป็นที่รู้จักในตลาดทุกระดับได้ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้นำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่เป็นการพัฒนาและส่งเสริมโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการมาจัดนิทรรศการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 1.ผงเครื่องแกงส้มกึ่งสำเร็จรูป 2.ครีมเทียมผง 3.เครื่องประดับจากเส้นใยพืช 4.การตกแต่งสีลายหินอ่อนด้วยเทคนิค Swirl Color 5.การสกัดเปลือกมังคุดยับยั้งเชื้อก่อให้เกิดสิว 6.ผ้าทอเส้นใยจากรังไหม และ 7.โคมไฟเส้นใยจากรังไหม รวมทั้งกิจกรรมสาธิตวิธีการทำสอบตัวอย่างสำคัญที่จะช่วยยกระดับสินค้า OTOP ได้แก่ 1.การทดสอบความสะอาดของมือกับการสัมผัสวัสดุโดยใช้วิธี swab test  2.การทดสอบคุณภาพน้ำมันทอดซ้ำ  3.การทำเส้นใยพืชให้มีความอ่อนนุ่ม  4.การวัดค่า กรด-เบส (ค่าpH)ของผลิตภัณฑ์โลชั่นน้ำมันมะพร้าว 5.การวัดความคงสภาพเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์แชมพู  6.การวัดค่า pH ของผลิตภัณฑ์ผ้า และ 7.การทดสอบสีตก

       นอกจากนี้ภายในงานสัมมนาฯ ยังได้จัดพิธีมอบโล่แก่ผู้ประกอบการดีเด่น ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นกำลังใจ เป็นตัวอย่างการรักษาคุณภาพสินค้า และส่งเสริมการให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการเสวนาเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP อย่างยั่งยืน” เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจและรับทราบถึงขั้นตอนการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่ถูกต้อง สามารถเข้าถึงการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ อีกทั้งยังได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งในกลุ่ม อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก ผ้า เครื่องแต่งกาย และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE