(ข่าวที่43/2560)วศ./ก.วิทย์ จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการนิคมอุตสาหกรรมบางปูและบริเวณใกล้เคียง

วศ./ก.วิทย์ จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการนิคมอุตสาหกรรมบางปู

และบริเวณใกล้เคียง

 

  

 

 

                 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทดสอบ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมห้องปฏิบัติการให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรในห้องปฏิบัติการให้มีความรู้ทางด้านวิชาการในหลักสูตรแนวทางการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทดสอบ และหลักสูตรการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด เมื่อวันที่ 19 – 20 เมษายน 2560 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

                การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูและบริเวณใกล้เคียงให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทดสอบ การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดและนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อให้ห้องปฏิบัติการที่มีความประสงค์ที่จะขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบได้มีการตรวจสอบความพร้อมในการจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพเพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ต่อไป

                อย่างไรก็ตาม สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า SMEs เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านและขยายศักยภาพทางการค้า ดังนั้นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า SMEs จากห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จะสร้างความมั่นในให้แก่ผู้บริโภคและเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกที่จะจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ได้ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

 ------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE