(ข่าวที่39)วศ. / ก.วิทย์ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ข้าราชการ และพนักงานราชการใหม่

วศ. / ก.วิทย์ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ข้าราชการ และพนักงานราชการใหม่
เรื่อง การสร้างวินัย การสร้างทีม และความสามัคคี/จรรยาข้าราชการ และกิจกรรมรวมใจเป็นหนึ่ง

 

  

 

 

 

                   กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เรื่อง การสร้างวินัย การสร้างทีม และความสามัคคี/จรรยาข้าราชการ และกิจกรรมรวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อพัฒนาศึกยภาพในด้านต่างๆของข้าราชการใหม่บรรจุใหม่และพนักงานราชการใหม่  จำนวน 51 คน โดยทีมวิทยากรภายนอก และคณะของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

                   สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมมนา เรื่อง พัฒนาคนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการเป็นบุคลากรที่ดี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้รู้รักสามัคคี มีวินัย และเสียสละ และรู้จักการเป็นผู้ตามที่ดี การวางแผน การแก้ไขปัญหา บริหารเวลา การสื่อสาร การสร้างข่ายการติดต่อประสานงาน ตลอดจนการส่งเสริมและสร้างเสริมความอดทนต่อความยากลำบากในสถานการณ์ต่างๆ

------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE