(ข่าวที่36)วศ./ก.วิทย์ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

วศ./ก.วิทย์ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 

 

                                   ในวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2560 นายสุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด” ณ ลำปำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จักสานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ มีเป้าหมายพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จักสาน ทั้งนี้เป็นการดำเนินงานสืบเนื่องจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ ของประดับ  และของที่ระลึก (ผลิตภัณฑ์จักสาน จากต้นกระจูด)” เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 พบว่าผู้ประกอบการยังต้องการความรู้เพื่อนำไปพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจขึ้น เป็นการขยายการตลาดและให้เข้าสู่กระบวนการรับรอง มผช. ต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE