(ข่าวที่35/2560)วศ. ร่วมกับ เครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วศ. ร่วมกับ เครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงพื้นที่ฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช

 

 

 

        

                กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) ในฐานะศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ลงพื้นที่ฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช โดยเป็นการบูรณาการร่วมมือกับสมาชิกเครือข่าย ศปว. 29 แห่ง เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท บุ๊กโปรโมชั่น และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคหนังสือ และได้รับความช่วยเหลือขนส่งหนังสือและสิ่งของทั้งหมดจากกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 42 ค่ายศรีนครรินทรา การไปรษณีย์ไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ช่วยประสานงานในพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม จ.นครศรีธรรมราช

              วัตถุประสงค์การดำเนินงานครั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่สถานศึกษาทั้ง 13 แห่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีแหล่งศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน และการเรียนการสอนของครู สร้างโอกาสการเข้าถึงความรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

              ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้กล่าวว่า ศปว. กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เป็นเจ้าภาพหลักฟื้นฟูและเปิดห้องสมุด ณ ศูนย์การเรียน บ้านห้วยตง ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ ยังได้ร่วมกันมอบหนังสือกว่าหมื่นรายการ ให้แก่ผู้อำนวยการของโรงเรียนทั้ง 13 แห่ง ซึ่งนับเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือ แก้ปัญหาการขาดแคลนหนังสือ สร้างโอกาสการเข้าถึงความรู้ให้แก่ นักเรียน ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม

-----------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 220 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE