(ข่าวที่32/2560)วศ. / ก.วิทย์ เปิดโครงการขยายฐานการเรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วศ. / ก.วิทย์ เปิดโครงการขยายฐานการเรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดการวิจัยและพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม

 

 

        

               กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ ผู้แทน วศ. กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม : เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 42 ท่าน ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ลานเวทีกิจกรรมชั้น 1 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

               ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ทั้งภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถหาข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สารสนเทศที่จะก่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาได้ต่อไป

              อย่างไรก็ตาม กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในรูปแบบวารสารวิชาการ หนังสืออ้างอิง มาตรฐาน สิทธิบัตร และอื่นๆ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้เทคนิคที่สามารถทำให้สืบค้นข้อมูลจำนวนมากได้ในเวลารวดเร็ว ตรงตามความต้องการที่จะมาเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนา ตลอดจนนำความรู้ไป ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหา และพัฒนาปรับปรุงการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE