(ข่าวที่24/2560)วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

 

 

 

 

         กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นายเดช บัวคลี่ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล รักษาการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ในการเดินทางมาเพื่อเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการของกรมฯ จำนวนกว่า 150 คน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ).

         ทั้งนี้ในกิจกรรมของการเข้าศึกษาดูงานในช่วงเช้า วศ. ได้เปิดห้องปฏิบัติการเพื่อให้คณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 6 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ด้านเซรามิก ด้านเครื่องมือวัด ด้านสารอินทรีย์  ในผลิตภัณฑ์บริโภค  ด้านทดสอบวัตถุกันเสียในอาหาร และ ด้านทดสอบปริมาณจุรินทรีย์ในน้ำ นอกจากนี้ในช่วงบ่ายยังได้มีกิจกรรมการการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก ดร.ปวีณา เครือนิล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ วศ. ที่ได้เรียนรู้ความสำคัญของงานวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวันและสุดท้ายเป็นกิจกรรมการเยี่ยมชมหอสมุดวิทยาศาสตร์   ดร.ตั้ว ลพานุกรม แหล่งรวบรวมสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ครู อาจารย์ นิสิต  นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิงทางวิชาการ  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : สุกฤตแก้วบุญ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE