(ข่าวที่18/2560) ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย - สปป.ลาว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ สานสัมพันธ์ สปป.ลาว

ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

    

          3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรม Le Meridien เชียงราย / ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย - สปป.ลาว ครั้งที่ 2 ร่วมกับ บัณฑิตศาสตราจารย์ บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในการหารือและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมลงนามความร่วมมือร่วมกัน

          ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ที่ผ่านมา ไทย และ สปป.ลาว มีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรและมีการประชุมหารือกันอย่างสม่ำเสมอ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีของไทยและสปป.ลาว ได้มีการลงนาม MOU ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมมือกัน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ก็ยิ่งทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์และความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น

          จากการประชุมในช่วง 2 วันที่ผ่านมา  (1-2 กุมภาพันธ์ 2560)  รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานและ มีการหารือใน  6 สาขา คือ  1.การสร้างความตระหนัก 2. มาตรวิทยาและการมาตรฐาน  3.การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ 4.พลังงาน  5.อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และ 6.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้ำ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งแต่ละฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค และแผนการในอนาคต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในสาขามาตรวิทยาและการมาตรฐาน ได้ข้อสรุปที่จะนำสู่แผนงานปี 2560 ดังนี้

  1. กรมวิทยาศาสตร์บริการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ Laboratory National Accreditation Body (LNAB) ของกรมมาตรฐานและวัดแทก สปป.ลาว เพื่อ ดำเนินการตรวจประเมินและให้การรับรองห้องปฏิบัติการใน สปป. ลาว ร่วมกับกรมมาตรฐานและวัดแทก ในรูปแบบ Joint Assessment
  2. กรมวิทยาศาสตร์บริการสนับสนุนการดำเนินงานของกรมมาตรฐานและวัดแทก ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในการอบรม ให้คำแนะนำ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุมในระดับ ISO Technical Committees
  3. กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้คำแนะนำกรมมาตรฐานและวัดแทก ในด้านโครงสร้างระบบการจัดการฐานข้อมูล การเก็บข้อมูลสารสนเทศในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการพัฒนาการให้บริการข้อมูลด้านการมาตรฐาน (standard information center) ต่อไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE