(ข่าวที่12/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

วศ. / ก.วิทย์ฯ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 

 

 

 

 

 

                    

               24 มกราคม 2560 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ และลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการระดับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามคำรับรองการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ เป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคลของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส     ปฎิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ห้องประชุมวิทยวิถี อาคาร ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE