(ข่าวที่10/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)

วศ. / ก.วิทย์ฯ ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)

 

 

 

 

 

 

 

  

         

               19 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการประชุม คณะทำงาน ศปว ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสมาชิก ศปว. 24 หน่วยงาน จาก 29 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ได้ร่วมกันกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินกิจกรรมของ ศปว. ปี 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 เพื่อให้เกิดการ Sharing ทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (STI) บูรณาการความร่วมมือจัดกิจกรรมและบริการ เพื่อนำขุมทรัพย์สารสนเทศของเครื่อข่ายสมาชิกสู่การสร้างนวัตกรรม

                                                                                                                                                                                                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE