(ข่าวที่8/2560) วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ เร่งเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ เร่งเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ

SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            วันที่ 12-13 มกราคม 2560 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร. ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาคของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ในนิคมอุตสาหกรรมและบริเวณใกล้เคียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานกว่า 150 คน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

   ด้วยนโยบายด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และมีความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2564) ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้แก่ภาคอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล และสาขาอื่นๆ เช่น ยางและผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสำคัญให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้นำเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มภาคผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

        ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ในภูมิภาคเพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก และมีระบบบริหารงานคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ จึงได้จัดตั้งโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  และกำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและบริเวณใกล้เคียง ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบทั้งด้านการบริหารงานคุณภาพและวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมทั้งทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริการ SME ครบวงจร และกิจกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการ

         โดยเป้าหมายมุ่งยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค ให้เป็นตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 และได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริการ SME ครบวงจร และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นกลไกส่งเสริมการแข่งขันด้านคุณภาพ  ที่ใช้เรื่องของ“มาตรฐาน” เป็นเครื่องมือที่สร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้าให้เท่าเทียมกันในตลาดโลก  นับเป็นเครื่องมือทางการค้าที่สำคัญในการเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ความน่าเชื่อถือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ ในขณะเดียวกันก็ยังนำมาใช้เป็นกฎระเบียบเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชนในประเทศ มุ่งเร่งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของลูกค้า ผู้บริโภคและหน่วยกำกับดูแลตามกฎหมาย 

     ภายในงานสัมมนายังมีการบรรยาย เรื่อง ประโยชน์ของการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับ Smart SMEs   การให้บริการของศูนย์บริการ SME ครบวงจร และกิจกรรมที่สนับสนุนผู้ประกอบการ  การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพตาม ISO/IEC 17025  การประกันคุณภาพผลการทดสอบด้วยกิจกรรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งมีการเสวนา วิเคราะห์ เจาะลึก ไขปัญหาให้ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ  จากทีมวิทยากรนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

            ทั้งนี้การจัดสัมมนาครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  จัดโดย สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

 ------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 

โทร 02 201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์ www.dss.go.th  Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE