(ข่าวที่129/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP อาหารและเครื่องดื่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้มาตรฐาน อย.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP อาหารและเครื่องดื่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้มาตรฐาน อย.

  

 

          เช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ดร. ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานประชุมสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่ม ตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี รศ.ดร. พินิจ หวังสมนึก รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวต้อนรับ และ ดร.พลสัณห์ มหาขันธ์ หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวสรุปรายงานภาพรวมโครงการที่ได้ให้ความรู้ คำแนะนำ และการช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน มีการติดตาม และตรวจเยี่ยมเป็นประจำ รวมถึงช่วยผลักดันด้านเอกสาร ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ประกอบการสามารถขอการรับรองมาตรฐาน  ที่เป็นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ  เพิ่มโอกาสและรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

       ทั้งนี้สรุปการดำเนินงานมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 153 ราย สามารถผลักดันในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน อย. 21 ราย และได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. จานวน 14 ราย ที่ได้รับการรับรองสถานที่ผลิตและจดทะเบียนอาหารจำนวนกว่า 30 ผลิตภัณฑ์จาก 14 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกินดีฟาร์ม กลุ่มอาชีพพระเนาว์ วิสาหกิจชุมชนน้าสกัดสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านหนองค้าหมู่ที่ 5 แม่ลำดวนปลาส้ม 1982 ประไพพิศ ปลาร้า ปลาร้าบอง กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ กลุ่มแจ่วบองสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางบ้านห้วยหว้า วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปแม่อารักษ์ กลุ่มสตรีแม่บ้านขนมหวาน วิสาหกิจชุมชนขนมถั่วตัดสตรีบ้านหนองฝาง แม่ละเอียดมะพร้าวแก้ว เชียงคานมะพร้าวแก้ว และร้านประนอมปลาส้ม  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook.com/DSSTHAISCIENCE