(ข่าวที่69/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล

 

 

          28 กรกฎาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)  กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นผู้แทนลงนาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการสร้างความเชื่อมั่นในบุคลากรวิชาชีพตามมาตรฐานสากลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น

          ดร.สุทธิเวช กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการผลักดันบุคลากรวิชาชีพตามมาตรฐานสากล ศักยภาพของกรมวิทยาศาสตร์บริการในวันนี้จะเห็นว่ามีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านห้องปฏิบัติการที่ดี ศักยภาพการทดสอบสอบเทียบที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายสาขามาใช้บริการ รวมถึงให้คำแนะนำในด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้ระบบ MSTQ รองรับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เรื่องนี้ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยที่จะผลักดันให้ระบบ MSTQ ไปสร้างความเข้มแข็งของประเทศ เพราะทุกอย่างจะต้องมี M=Metrology มาตรวิทยา Standardisation = การมาตรฐาน Testing = การทดสอบ Quality Management = การบริหารคุณภาพ บุคลากรถือเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาในระบบ MSTQ ด้วย เรามองว่าถ้าบุคลากรไม่มีความสามารถแล้วจะทำให้การขับเคลื่อนงานทดลอง สินค้าและบริการต่างๆ ก็จะไม่เกิดผลเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

          ดร.สุทธิเวช กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เป็นหน่วยรับรองระบบงาน ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 จากคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยได้รับการรับรองในระบบงานในสาขาผู้ควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลในวันนี้ จะช่วยให้งานด้านการรับรองสมรรถนะของบุคคลของประเทศไทยพัฒนาสู่สากลได้อย่างมีประสิทธิผล

 

-----------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทร 02 201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์ www.dss.go.th

Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE