(ข่าวที่ 68/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรม เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน:สำหรับผู้บริหาร

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรม

เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน:สำหรับผู้บริหาร

  

  

          เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมร่วมฟังการอบรม เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน:สำหรับผู้บริหาร  โดยมีนายณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสำนักความปลอดภัยแรงงาน เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และนำไปปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แนวความคิดการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน และการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการ ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

 

ข่าว / ภาพ: ทิพาพร ภูมิปกรณ์ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทร 02 201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์ www.dss.go.th

Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE