(ข่าวที่ 52/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ FCM Training 2016 : Migration of Melamine from Melamine Wares

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

FCM Training 2016 : Migration of Melamine from Melamine Wares

 

  

          เมื่อวันที่ 21-24 มิถุนายน 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยนางอุมาพร สุขม่วง  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ FCM Training 2016 : Migration of Melamine from Melamine Wares และศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตพลาสติกรีไซเคิล เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่บุคคลกรห้องปฏิบัติการของประเทศสมาชิกอาเซียนและพัฒนาทักษะความสามารถด้านการทดสอบสารปนเปื้อนอันตรายในผลิตภัณฑ์ของใช้พลาสติกชนิดเมลามีน ที่สอดคล้องตามกฏหมายและระเบียบของนำเข้าสินค้าและการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค

          ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเวียน ได้รับหมายให้ทำหน้าที่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียนในสาขาวัสดุสัมผัสอาหาร มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพ ห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศอาเซียนและความสามารถบุคคลการให้มีทักษะความเชี่ยวชาญ เพื่อการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์และวัสดุสัมผัสอาหารที่ผลิตขึ้นเป้นสินค้าสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ตามระบบมาตรฐานสากล