(ข่าวที่47/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ4หน่วยงานจัดงานวันรับรองระบบงานโลก

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ4หน่วยงานจัดงานวันรับรองระบบงานโลก

 

  

          ในโอกาสสำคัญวันรับรองระบบงานโลก ที่กำหนดให้เป็นวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี ในปี 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม,สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข 4 หน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานของไทย และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่ดำเนินงานการมาตรวิทยา ได้ร่วมกันจัดสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการ โดยกำหนดหัวข้อในการรณรงค์และส่งเสริมคือ “Accreditation : A Global Tool to Support Public  Policy” เพื่อเน้นถึงบทบาทและความสำคัญของการรับรองระบบงานเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนนโยบายสาธารณะ โดยมี นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559

            นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การรับรองระบบงานทำให้เกิดการยอมรับขีดความสามารถของกิจกรรมด้านการตรวจสอบและรับรองของหน่วยงานที่ให้การรับรอง คุณภาพสินค้า บริการ ความสามารถบุคลากร การทดสอบ ทำให้หน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมเป็นที่เชื่อถือและได้การยอมรับจาก ประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบการตรวจสอบและรับรองของประเทศไทยโดยรวม และเป็นประโยชน์ต่อการค้าระหว่าง ประเทศ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการตรวจสอบและรับรองรวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของ วศ. ช่วยสนับสนุนนโยบายสาธารณะ เช่น หน่วยกำกับดูแลตามกฎหมาย (Regulatory Body : RB) อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการควบคุมมลพิษ ทางสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของอาหารและคุณภาพอาหารสัตว์ 

            ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการรับรองระบบงานเพื่อสนับสนุนนโยบายสาธารณะ” โดย นายสุทธิเวช   ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนาย  ประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ต่อด้วยการเสวนา เรื่อง “การใช้ผลการรับรองระบบงานกับนโยบายสาธารณะ” โดย พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รองผู้บัญชาการกองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ ผู้ตรวจราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสาวอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ กรมประมง       นางผานิต รัตสุข ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจและบังคับการกรมควบคุมมลพิษ และนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประมาณ 1000 คน

            ภาคบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ 4 เรื่องโดยแบ่งเป็น 4 ห้องย่อย ได้แก่ ห้องที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ทิศทางการรับรองระบบงาน สินค้าเกษตรและอาหาร ห้องที่ 2 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “การเลือก PT provider ให้เหมาะสมกับงาน (How to  select PT provider to suit your purpose)” ห้องที่3 กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การตรวจสถานที่เกิดเหตุ อาวุธปืน ลายนิ้วมือ แฝงตามหลักมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020 และห้องที่4 สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “การรับรองระบบจัดการด้าน ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

  ---------------------------------------------

 

ข่าว : จิตลดา คณีกุล    / ภาพข่าว  :  คุณวุฒิ ลี่แตง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7470  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE 

 

 

                                                      

ข่าว : จิตลดา คณีกุล    / ภาพข่าว  :  คุณวุฒิ ลี่แตง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7098  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE