(ข่าว 43/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดนิทรรศการ NQI/MSTQ Press Tour “พัฒนาเศรษฐกิจไทย NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย”

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดนิทรรศการ NQI/MSTQ Press Tour 

“พัฒนาเศรษฐกิจไทย NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย”

     

     

          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้ให้หน่วยงานในสังกัด วท. ได้แก่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ (ปส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (สทน.) ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาเศรษฐกิจไทย NQI/MSTQ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย” ณ เทคโนธานี รังสิต คลองห้า จ.ปทุมธานี ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัยนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการทำงานภายใต้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของชาติ โดยยกประเด็นของคุณภาพอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติงาน เพื่อดูขั้นตอนการทำงานภายใต้กิจกรรม MSTQ ของอุตสาหกรรมด้านอาหาร อาทิ การผลิตวัสดุอ้างอิงรับรอง สำหรับตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหารทะเลเพื่อการส่งออกตรวจเชื้อและการฉายรังสีเพื่อการปลอดเชื้อในสินค้าเพื่อการส่งออก และ บริการด้านวิจัย และ ทดสอบ ด้วย MSTQ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรด้านการมาตรวิทยา (M:Metrology) ด้านการมาตรฐาน  (S:Standardization ) ด้านการทดสอบ (T:Testing )  และด้านการบริหารคุณภาพ (Q:Quality Management โดยจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร NQI/MSTQ Press Tour ในครั้งนี้จะเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยที่มีประโยชน์สู่สังคม และได้รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ ไปจนถึงกระบวนการทำงานที่ชัดเจนขององค์กรที่ทำหน้าที่ในกระบวนการ MSTQท ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ และสามารถนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้อย่างถูกต้อง จนนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ให้มีขีดความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติ และได้รับการยอมรับในระดับโลกอันเป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาสังคมไทยให้มีเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

          ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาเศรษฐกิจไทย NQI/MSTQ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย” ในเรื่องการให้บริการด้านวัสดุสัมผัสอาหารของ วศ. โดยได้รับมาตรภายในประเทศ ได้แก่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข มาตรผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และตามกฏระเบียบที่เป็นคู่ค้าของประเทศไทย เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เป็นต้น โดยเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 จึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการให้บริการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร

          ในโอกาสนี้ ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ และสื่อมวลชน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ“บทบาทและทิศทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI)”