(ข่าวที่ 42/2559) Swedish Chemicals Agency (KEMI) and Participants of the ITP299 2015 Asia เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

 

Swedish Chemicals Agency (KEMI)and Participants of the

ITP299 2015 Asia เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ

   

 

                17 พฤษภาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Swedish Chemicals Agency (KEMI) และคณะผู้เข้ารับการอบรมนานาชาติหลักสูตร ITP299 “Strategies for Chemicals Management” ที่เป็นผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ The Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

                ในโอกาสนี้ ได้บรรยายเกี่ยวกับภาพรวมแนวทางปฏิบัติในการควบคุมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ กรมฯ ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ