(ข่าวที่ 107/2567) วศ.อว. จัดอบรมข้าราชการ พนักงานใหม่ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

F497 4 F497 1

F497 2 F497 3

 

           เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “บุคลากรเข้าใหม่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์ ปลูกฝังปรัชญาการเป็นบุคลากรที่ดี ของ วศ. ให้ข้าราชการ พนักงานราชการใหม่ทราบถึงภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงความคาดหวังของหน่วยงานที่มีต่อข้าราชการ และพนักงานราชการใหม่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่นำข้อมูลความลับต่างๆที่เป็นภายในไปเผยแพร่สู่ภายนอก ปลูกฝังให้รักและกตัญญูต่อองค์กร ร่วมกันพัฒนาหน่วยงาน วศ. ให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม โปร่งใส ตลอดจนทราบโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสู่องค์กรยุคใหม่
           ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการใหม่พนักงานราชการใหม่ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 25 คน และพนักงานราชการ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 26 คน ณ ห้องประชุมอัครเมธีชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor