(ข่าวที่ 101/2567) ยกระดับนักเคมีไทย!! วศ.อว. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกสามัญระดับ National Adhering Organization (NAO) ของสหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ IUPAC ของประเทศไทย

F491 2 F491 1

F491 4 F491 3

 

           กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม จึงได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญระดับ National Adhering Organization (NAO) ของสหภาพเคมีบริสุทธิ์ และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ (IUPAC) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555
          นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กล่าวว่า ด้วยความสำคัญดังกล่าวจึงมอบหมายให้กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.) นำโดย ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.) เป็นผู้ดำเนินการในภารกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องการเป็นสมาชิกระดับ NAO ของ IUPAC ทำให้ผู้แทนจาก วศ. มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสมัยสามัญของสภา (Council meeting) ซึ่งเป็นสภาสูงสุดของสหพันธ์ร่วมกับตัวแทนจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ กำหนดจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและลงมติในเรื่องสำคัญระดับโลกทางด้านเคมี รวมถึงมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายต่าง ๆ และรับทราบถึงข้อมูลและทิศทางทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยล่วงหน้า
          นอกจากนี้ การเข้าร่วมเป็นสมาชิก ฯ ยังเป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านเคมี เคมีประยุกต์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกผ่านการทำงานในรูปแบบของคณะกรรมาธิการทางวิชาการทางเคมีหลากหลายสาขา เช่น Physical and Biophysical Chemistry, Organic and Biomolecular Chemistry, Polymer, Analytical Chemistry และ Chemistry and the Environment เป็นต้น
           ล่าสุด เมื่อช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 นักวิทยาศาสตร์ วศ. ประกอบด้วย นายอมรพล ช่างสุพรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวเจนจิรา ภูริรักษ์พิติกร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มนวัตกรรมสีเขียว กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ ได้รับคัดเลือกจาก IUPAC ให้ดำรงตำแหน่ง National Representative (NR) of the Division (VI) Chemistry and the Environment และ the Interdivisional Committee on Green Chemistry for Sustainable Development ประจำปี 2024-2025 (ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - ธันวาคม พ.ศ. 2568) โดยทั้งสองคนจะเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประชุมกับนักเคมีทั่วโลกในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมสร้างกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อนักเคมีและสร้างความตระหนักถึงความก้าวหน้าด้านเคมีสิ่งแวดล้อมและเคมีสีเขียวแก่นักวิจัยและผู้ที่สนใจ
           นอกจากนี้ NAO ยังสามารถยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานประชุมเคมีโลก (World Chemistry Congress) รวมทั้งงานประชุมสมัชชาใหญ่ของสหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ (IUPAC General Assembly) โดยในวันที่ 15-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ฯ ได้รับสิทธิ์จาก IUPAC ให้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 27th IUPAC International Conference on Chemistry Education (ICCE2024) ภายใต้หัวข้อ “Power of Chemistry Education for Advancing SDGs” ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี วศ. เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการจัดงานประชุมดังกล่าว

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor