(ข่าวที่ 90/2567) วศ.อว. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและกิจกรรมฟังบรรยายธรรมะ ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

F476 1 F476 3

F476 4 F476 2

 

          วันที่ 9 เมษายน 2567 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการฝึกอบรมธรรมะ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ วศ. โดยนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. พร้อมด้วย นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ วศ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี ณ บริเวณหน้าอาคารตั้ว ลพานุกรม วศ. ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อสร้างการเรียนรู้และการปฎิบัติตนให้เป็นผู้รู้จักการทำทาน แบ่งปัน และการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งเป็นการลงมือปฏิบัติ เพื่อทำให้บุคลากรสังกัด วศ. เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี
          หลังจากนั้น นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ วศ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการบรรยายธรรมะ โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อเพิ่มพูนปัญญา พร้อมแนวคิดและคติธรรม ให้บุคลากร วศ. สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติตนและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและป้องกันการประพฤติมิชอบมิให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน โดยการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสำหรับนำมาประยุกต์ใช้และยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมให้เกิดขึ้นภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor