(ข่าวที่ 73/2567) วศ.อว. เสริมองค์ความรู้บรรจุภัณฑ์ เพื่อการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ มุ่งเพิ่มรายได้ชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

F458 3 F458 2

F458 4 F458 1

 

          วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบหมายให้ นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสนทนาประสา วศ. เรื่อง "รอบรู้ บรรจุภัณฑ์ เพื่อการคุ้มครองและแข่งขัน" โดยมี อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย สมาคมการพิมพ์ไทย และสถาบันพลาสติก เป็นวิทยากร มีบุคลากร วศ. และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกสนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ และผ่านระบบออนไลน์ กว่า 150 คน ทั้งนี้ วศ.อว. เป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งให้ความสำคัญในการดูแลด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนคนไทยในทุกมิติ จึงเล็งเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าว จะช่วยสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสถานการณ์กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ใน ปัจจุบันให้แก่บุคลากร ในการนำองค์ความรู้ไปใช้ประกอบการวิจัย พัฒนา วิเคราะห์ทดสอบ ถ่ายทอด เทคโนโลยีหรือการให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการ รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน SMEs และประชาชน
          ปัจจุบัน พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในสังคม มีทิศทางการเลือกซื้อสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากกว่าสินค้าที่พบได้ทั่วไป และยังเลือกสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ยังมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปสู่มือของผู้บริโภค การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมยังเป็นการเพิ่มคุณค่า สร้างมูลค่า และส่งเสริมความสามารถให้สินค้าไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงสามารถก่อให้เกิดระบบนิเวศของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ดี ซึ่งอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลกได้

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor