(ข่าวที่ 71/2567) วศ.อว. หนุนการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ มุ่งรับใช้ประชาชน

F456 1 F456 4

F456 2 F456 3

 

          เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐเป็นฟันเฟืองและกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความสุข มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ดังนั้นข้าราชการจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นสําคัญ ตามคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติไว้ ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการและบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติงานทั้งหมด 7 ข้อ ตามแนวทางนโยบายของท่านศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีกระทรวง อว. ที่เน้นย้ำอยู่เสมอให้บุคลากรทุกระดับมีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม ยึดหลักธรรมทางศาสนา ตลอดจนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน
          นายแพทย์รุ่งเรืองฯ กล่าวอีกว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหนึ่งหน่วยรับรองระบบงานของไทยที่ให้บริการด้านการรับรองแก่ประชาชน มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรดำเนินงานภายใต้นโยบายและกฎระเบียบด้วยความถูกต้อง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลาง ความเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน ความกดดันทางด้านการค้า การเงิน และอิทธิพลต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานบริการ ดังนั้นจึงจัดสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ” ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการจำนวนกว่า 200 ราย เพื่อสร้างความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงานบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง ความเป็นกลาง โปร่งใสและเท่าเทียม สอดคล้องตามมาตรฐานจริยธรรม อันแสดงถึงความมุ่งมั่นของ วศ. ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor