(ข่าวที่ 70/2567) รัฐมนตรี “ศุภมาส” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวสู่ประเทศไทยยั่งยืน เพิ่มรายได้ชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ วศ.อว. เร่งรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์วัสดุจากธรรมชาติ ล่าสุด…ผ่านรับรองแล้ว 70 โมเดล

F455 3 F455 4

F455 1 F455 2

 

          เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า อว. มีนโยบายนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาข้อกำหนดและให้บริการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะสามารถ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ช่วยลดขยะพลาสติก ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้ผู้บริโภค ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

          ด้านนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า วศ.อว. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยมีการดำเนินการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบัน วศ. ได้พัฒนาข้อกำหนดและให้บริการรับรองผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ กาบหมาก ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองต้องเป็นไปตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง ข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติกาบหมาก เกณฑ์กำหนดประกอบด้วย คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ทั้งด้านความปลอดภัยและทางกายภาพที่มีความเหมาะสมกับการใช้งาน สุขลักษณะอนามัยของการผลิต และการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนของสถานประกอบการ
          ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่กระบวนการของการรับรองผลิตภัณฑ์ จำนวน 108 โมเดล ได้รับการรับรองคุณภาพ 70 โมเดล จากผู้ประกอบการผู้ผลิตจำนวน 12 ราย
นายแพทย์รุ่งเรืองฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรม วศ. ยังได้พิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์หลอดจากธรรมชาติ ประเภทกระจูดและราโพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะให้การรับรองต่อไป เนื่องจากหลอดทั้งสองประเภทนี้ ผลิตจากพืชเติบโตเร็วหากมีปริมาณมากเกินไปจำเป็นต้องกำจัดทิ้ง เนื่องจากจะเป็นสาเหตุของการเกิดไฟป่า
          นอกจากนี้ จากการเปิดเผยของผู้ประกอบการผู้ผลิตหลอดทั้งสองประเภทแล้ว พบว่าขณะนี้ผลิตภัณฑ์เริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ และผู้บริโภคที่ให้ความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผลจากการดำเนินการดังกล่าวจะสามารถยกระดับคุณค่าผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจสีเขียวให้กับผู้ประกอบการไทยได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor