(ข่าวที่ 69/2567) วศ.อว. แสดงความยินดีกับ 2 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 เตรียมรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากผู้บริหารระดับสูงกระทรวง อว. ในวันข้าราชการพลเรือน

F454

 

          ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้มอบหมายปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบดำเนินงานในฐานะประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526 เพื่อมุ่งส่งเสริมและยกย่องข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่าง ให้ข้าราชการได้ประพฤติปฏิบัติงานและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในการดำรงตนการปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคล ผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม กับการปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจน เป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจราชการที่รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานส่งผลกับประชาชนที่เป็นผู้รับบริการ เป็นสำคัญ
          โดยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประกอบด้วย การครองตน การครองคน การครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและผลงานดีเด่น โดยผลการพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ของ วศ.อว. ได้แก่
1. นายกรธรรม สถิรกุล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฟิสิกส์และวิศวกรรม) โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม (กองวัสดุวิศวกรรม) เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2541 ผู้มีผลงาน โดดเด่น ได้แก่ การพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ มากมาย สำหรับสนับสนุนภารกิจการตรวจสอบและรับรองของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยล่าสุดพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการคลี่คลายปัญหาในสภาวะวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา-2019 และระบบการทดสอบหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ยังใช้ประโยชน์ให้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อยู่ในปัจจุบัน
2. นายเกรียงไกร นาคะเกศ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2530 โดยมีผลงานโดดเด่น ได้แก่ การบริหารจัดการให้กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ซึ่ง วศ. เป็นหน่วยงานเดียวของประเทศที่ได้รับการรับรองระบบงานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
          กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ จนมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนจนเป็นที่ประจักษ์ สมควรยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และกระทำความดีต่อไป
          ทั้งนี้ ข้าราชการดีเด่นดังกล่าว จะเข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงในวันข้าราชการพลเรือนที่จะถึงนี้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor