(ข่าวที่ 65/2567) วศ.อว. จับมือสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เคมี ร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด Green Chemistry

F349 6 F349 1

F349 5 F349 4

 

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ โดย ศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข นายกสมาคม และคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้าพบ นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวง อว. เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมถึงแสดงความขอบคุณที่กรมวิทยาศาสตร์บริการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมเคมีฯ ด้วยดีตลอดมา โดย วศ.อว. พร้อมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ให้การสนับสนุนการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ รวมถึงร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมเคมีฯ เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Laboratory) สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเคมีแก่นักเรียนทัังในประเทศและต่างประเทศ
          นอกจากนี้ นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังได้สนับสนุนแนวทางการทำงานของสมาคมเคมีฯ ณ ปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานทางวิชาการภายใต้แนวคิดเคมีสีเขียว (Green Chemisty) เนื่องจากการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น แม้ผลลัพธ์ของงานจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปพร้อมกันอีกด้วย ทั้งนี้ นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ได้มอบหมายให้กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค นำโดย ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกอง เป็นหน่วยงานหลักของ วศ. ในการประสานการทำงานร่วมกับสมาคมเคมีต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor