(ข่าวที่ 61/2567) รัฐมนตรี “ศุภมาส” ให้ความสำคัญนำวิทยาศาสตร์พัฒนาข้าวไทย ให้ วศ.อว. สร้างความร่วมมือกรมการข้าวเพื่อยกระดับการแข่งขันในเวทีโลก

F345 3 F345 2

F345 4 F345 1

 

          วันที่ 1 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยปีละ 32 ล้านตัน ซึ่งนำไปสีเป็นข้าวสารได้ประมาณ 22 ล้านตัน ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบ “ข้าว” เป็นหลัก เพื่อพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความจำเป็นที่จะต้องปรับความสามารถของประเทศให้สามารถผลิตและส่งออกสินค้าอาหารมูลค่าสูง การพัฒนานวัตกรรมอาหารจากข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย เป็นการพัฒนาตลาดสินค้าอาหารคุณภาพให้เข้มแข็งเติบโต จึงได้มอบหมายให้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวง อว. สร้างความร่วมมือกับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการแข่งขันในเวทีโลก
          นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ.อว. กล่าวว่า ตามแนวนโยบายของท่านรัฐมนตรี อว. ที่ให้ความสำคัญกับการนำวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาต่อยอดคุณภาพและมาตรฐานของข้าวไทย กรม วศ. ได้หารือร่วมกับนานณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาอาหารจากข้าวและการตรวจสอบรับรองสินค้าให้มีคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมการข้าวเป็นอย่างดี วศ. ได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข้าวและตรวจสอบคุณภาพข้าวอย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจหาสารที่ให้กลิ่นหอมวานิลลินในข้าว การตรวจสารพิษตกค้างปนเปื้อนในข้าว การตรวจคุณค่าทางโภชนาการข้าว การตรวจสอบลักษณะเนื้อสัมผัสข้าว การตรวจสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสข้าวหรือการทดสอบชิมข้าว ตลอดจนการแปรรูปข้าวและส่วนเหลือของข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร อาทิ เส้นพาสต้าจากข้าวหอมมะลิ ขนมขบเคี้ยวกรอบพองข้าวหอมมะลิ ขนมมาเดอลีนจากข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวเกรียบจากข้าวทับทิมชุมแพ ขนมอาลัวจากข้าวทับทิมชุมแพ ซึ่งทางกรมการข้าวและกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีการดำเนินงานร่วมกันมาตลอดเป็นอย่างดี และขยายความร่วมมือไปยังภาคส่วนอื่นๆ
          นพ.รุ่งเรืองฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจุบัน วศ. มีห้องปฏิบัติการทดสอบรสชาติอาหารไทย ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ในด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัสอาหาร ทำให้การทดสอบชิมอาหารมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในการทดสอบชิมข้าวพันธุ์ใหม่ที่เข้าประกวดเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งการทดสอบชิมข้าวหุงสุกเป็นการตัดสินที่สำคัญในการสรรหาข้าวพันธุ์ใหม่ๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก โดยการทำงานร่วมระหว่าง วศ.อว. และกรมการข้าว ได้มีการประชุมหารือและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ห้องปฏิบัติการทดสอบรสชาติอาหารไทย ห้องปฏิบัติการตรวจสอบวัตถุเจือปนข้าว การตรวจสอบหาสารสำคัญในข้าว เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทย ให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง สร้างคุณค่าให้กับข้าวไทยสู่ตลาดภายในประเทศและตลาดโลก เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร ภาคการผลิตและภาคธุรกิจต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor