(ข่าวที่ 60/2567) “ศุภมาส” มอบ วศ.อว. เสริมแกร่งหน่วยตรวจสอบและรับรองฯ เพิ่มความเชื่อมั่นห้องปฏิบัติการไทย หลังนำประเทศสู่อันดับ 5 ของโลกด้านการรับรองความชำนาญห้องปฏิบัติการ

F344 2 F344 1

F344 3 F344 4

 

           เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวง อว. ได้รับการรับรองและยอมรับจากองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, ILAC MRA) ในด้านผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการเป็นอันดับที่ 5 ของโลกในปี 2567
          และตนได้ให้นโยบายมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อมาพัฒนาและปรับปรุงให้ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของประเทศและประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) โดยเฉพาะในเรื่องการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก ทั้งนี้ต้องมุ่งพัฒนาความสามารถ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยเน้นย้ำความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ทดสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในภาคอุตสาหกรรมและระดับชุมชน ซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงประชาชนว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยผลิตนั้นมีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัย ดังนั้น ความสำคัญของการประกันคุณภาพผลทดสอบให้ถูกต้อง จะสร้างความเชื่อมั่นต่อผลการทดสอบว่า สินค้าและผลิตภัณฑ์ไทยได้มาตรฐานมีคุณภาพดีตามที่กำหนด ทั้งนี้ ตนได้มอบหมายให้ กรม วศ.อว. เร่งพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของหน่วยตรวจสอบและรับรองฯ และบุคลากรทั้งห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ไทยสามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้เป็นอย่างดี
           นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวง อว. มีภารกิจสำคัญในการรับรองระบบงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011: 2017 Conformity assessment-Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies โดยให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งข้อกำหนดระบุถึงการสร้างความมั่นใจในความใช้ได้ของผลการทดสอบ (Ensuring the validity of results) ห้องปฏิบัติการต้องมีการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลการทดสอบ ส่งผลให้การทดสอบน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล ในฐานะหน่วยรับรองฯของไทย วศ.อว. มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งหน่วยตรวจสอบและรับรองฯ เพื่อการยอมรับในระดับสากล
           ในวันนี้ วศ.อว.ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างความเข้มแข็งหน่วยตรวจสอบและรับรองด้านการประกันคุณภาพผลการทดสอบเพื่อการยอมรับในระดับสากล” ให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบและรับรองจำนวนกว่า 300 ราย ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาและฝึกอบรม สำหรับบุคลากรและห้องปฏิบัติการของประเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามแผนการพัฒนาเสริมความแข็งแกร่งห้องปฏิบัติการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเดินหน้าผลักดันให้จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพียงพอกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทย นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor