(ข่าวที่ 204/2566) กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงและการนำไปใช้”

F125 4 F125 2

F125 1 F125 3

 

              วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมหลักสูตร “การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงและการนำไปใช้” มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 70 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้เเก่ อาจารย์ ดร.สุพรรณี เทพอรุณรัตน์ อดีตผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการนำไปใช้งาน การเลือกวิธีการเก็บรักษา และการตรวจสอบคุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงในระหว่างการเก็บรักษา
              ท่านที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ พศ. สามารถติดตามได้ที่ https://blpd.dss.go.th หรือกดติดตาม FB : DSS Academy หรือโทร 02-201-7435

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor