(ข่าวที่ 203/2566) วศ. เดินหน้าพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบด้านสมุนไพรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มอก. สารสกัดใบกระท่อม

F124 4 F124 2

F124 3 F124 1

 

            กระท่อม เป็นสมุนไพรที่ถูกใช้เป็นตัวยาในการรักษาอาการบิดในตำรับยาแผนโบราณหลายขนาน เช่น ยาแก้บิดลงเป็นเลือด ยาแก้บิดหัวลูก ยาประสะกาฬแดง ยาประสะกระท่อม ยาเหลืองกระท่อม เป็นต้น โดยเฉพาะในวิถีชาวบ้านแถบพื้นที่ภาคใต้มีการนำพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ในบริบทและสภาพแวดล้อมของสังคมไทย คือ การเคี้ยวใบกระท่อมสด หรือการนำมาชงชา ต้มน้ำดื่มสำหรับตนเอง จะช่วยให้ไม่เหนื่อยง่าย และสามารถทำงานในสภาวะที่มีแดดจัดได้นาน โดยสารสำคัญหลักที่พบในใบกระท่อม คือ ไมทราไจนีน ซึ่งเป็นสารกลุ่มอินโดลอัลคาลอยด์ (indole alkaloids) มีงานวิจัยพบว่ากระท่อมสามารถออกฤทธิ์ระงับปวดได้มากกว่ามอร์ฟีน และให้ผลข้างเคียงน้อยกว่า จึงมีการนำพืชกระท่อมไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ภายหลังการปลดกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ ทำให้พืชกระท่อมได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น เกิดการเพาะปลูก ซื้อขายและใช้ประโยชน์จากใบพืชกระท่อมอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศ
            วศ. ในฐานะองค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standard Developing Organization, SDOs) ประเภทขั้นสูง ในสาขาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขึ้นทะเบียนภายใต้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างใบกระท่อมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ราชบุรี และนครปฐม เพื่อนำมาทดสอบปริมาณสารสำคัญ (สารไมทราไจนีน) ซึ่งมีความแตกต่างในด้านของ สายพันธุ์ พื้นที่เพาะปลูก อายุของต้น และช่วงเวลาการเก็บ ข้อมูลที่ได้จะนำไปสู่การจัดทำร่างเกณฑ์ข้อกำหนดคุณลักษณะวัตถุดิบใบกระท่อม ซี่งใช้ในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบใบกระท่อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางอุตสาหกรรม เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบใบกระท่อมของประเทศ ให้สามารถส่งออกวัตถุดิบใบกระท่อมที่มีคุณภาพได้มากขึ้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor