(ข่าวที่ 202/2566) วศ.อว. หารือ กทท. ร่วมมือเครือข่ายภาครัฐพัฒนาเศรษฐกิจประเทศด้านการท่องเที่ยว

F123 1 F123 4

F123 2 F123 3

 

            วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมนักวิทยาศาสตร์ เข้าประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อเป็นเครือข่ายภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้านการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกรมการท่องเที่ยว ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) กรุงเทพมหานคร
            ทัังนี้ วศ. มีภารกิจด้านการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริม วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อีกทั้งมีร่างแผนการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” อาทิ ด้านรูปแบบการอบรม ,ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ฯลฯ เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ต่อยอดให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวในทุกภูมิภาคให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor