(ข่าวที่199/2566) หัวหน้าผู้ตรวจฯ อว. เปิดงาน “World Hapex 2023” โดย วศ. โชว์ 5 ผลงานเด่น ใช้ วทน.ขับเคลื่อน BCG Model พัฒนาพื้นที่ภาคใต้

F120 3 F120 1

F120 2 F120 4

 

            กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำ 5 ผลงานเด่น เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน World Hapex 2023 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผลงานดังกล่าวได้รับการวิจัยและพัฒนาจากนักวิทยาศาสตร์ วศ. ร่วมกับผู้ประกอบการ เพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น และต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วศ. ให้กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาคได้รับรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยมี นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมผลงานภายในบูธของกระทรวง อว.
            สำหรับจุดเด่นของผลงานหรือผลิตภัณฑ์ วศ. ที่นำมาจัดนิทรรศการครั้งนี้ ประกอบด้วย
            "เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ซอสจากพริกไทยสุไหงอุเป" ซึ่งคิดค้นพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ซอสพริกไทยสุไหงอุเปและการทดสอบคุณภาพ โดย วศ. ร่วมกับเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบพริกไทยในท้องถิ่นและยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากพริกไทยสุไหงอุเป
            “ผลิตภัณฑ์สาคูพัทลุงกึ่งสำเร็จรูป” เป็นผลงานผลิตภัณฑ์สาคูต้นที่มีคุณภาพพร้อมรับประทาน มีความปลอดภัย เหมาะกับผู้รักสุขภาพ ซึ่ง วศ. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สาคูกึ่งสำเร็จรูปขึ้น โดยใช้แป้งสาคูต้นจากจังหวัดพัทลุงเป็นวัตถุดิบ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น อาหารจากธรรมชาติอย่างแป้งสาคูต้นจึงเป็นที่สนใจของกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว และเพื่อลดความซับซ้อนในกระบวนการปรุงสุก ลดระยะเวลาในการเตรียม เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค เพียงเติมน้ำร้อนและนำเข้าไมโครเวฟ 3-5 นาที สามารถรับประทานได้ทันที นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอาหารสามารถนำผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์สาคูพัทลุงกึ่งสำเร็จรูปไปผลิตเป็นสินค้าจำหน่าย ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและสร้างมูลค่าให้กับแป้งสาคูซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่น
             “ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากแมลง” เป็นผลงานผลิตภัณฑ์ที่นักวิทยาศาสตร์ วศ. ให้คำปรึกษาเชิงลึกและแนะนำแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ โดยต้อองการให้ วศ. ช่วยพัฒนาสูตรเส้นสปาเก็ตตี้ เส้นพาสต้า ฯลฯ ที่มี “จิ้งหรีด” เป็นส่วนประกอบหลัก ใช้จิ้งหรีดจากฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด จังหวัดขอนแก่น มาแปรรูปผ่านกรรมวิธีจนได้เส้นพาสต้าที่เหนียวหนึบ มีกลิ่นรสจิ้งหรีดเป็นเอกลักษณ์ รสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นอาหารทางเลือกแห่งอนาคตโดยเฉพาะอาหารโปรตีนทางเลือก ที่เหมาะกับผู้รักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยให้มีความโดดเด่นด้านรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค เพื่อผลักดันธุรกิจอาหารของประเทศให้เข้มแข็ง เติบโตอย่างยั่งยืนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
              นอกเหนือจากผลงานเด่นในการวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร วศ. ยังให้ “การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ผลิตภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ” ได้แก่ ภาชนะกาบหมาก เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้าน BCG และนโยบาย ลด ละ เลิกใช้พลาสติกแบบ Single-use ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการพัฒนากระบวนการหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่พิจารณาถึงเกณฑ์กำหนดด้านความปลอดภัย เช่น สารปนเปื้อน ความชื้นและจุลินทรีย์ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งาน ได้แก่ การรั่วซึม ความคงรูป มีกระบวนการผลิตที่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดสุขลักษณะอนามัยและมีการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ
             “การจัดทำเกณฑ์ระดับค่าสีเพื่อบ่งชี้คุณภาพของขมิ้นชันและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” เป็นอีกหนึ่งในผลงานเด่นที่ วศ. วิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และนำไปสู่การยกระดับผู้ประกอบการในระดับฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
             ด้าน ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เผยว่า วศ. เป็นองค์กรที่มีความพร้อมทั้งด้านการวิจัย พัฒนาและวิเคราะห์ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมถึงเป็นหนึ่งในองค์กรที่กำหนดมาตรฐานชั้นสูงของประเทศ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสินค้าและบริการสู่ความมีมาตรฐานและความปลอดภัย ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ของ วศ. ได้มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในแต่ละท้องถิ่น และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor