(ข่าวที่198/2566) วศ.อว.เข้าร่วมประชุม Information Session แผนพัฒนาและยกระดับสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฯ ตอบโจทย์เป้าหมายประเทศเทียบเคียงระดับนานาชาติ

F119 1 F119 4

F119 2 F119 3

 

            12 กรกฎาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)โดย นางเยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (บท.) พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม Information Session แผนงานการพัฒนาและยกระดับสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กลยุทธ์ในการยกระดับสถาบัน ววน. เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย” ณ ห้องประชุมแมนดารินซี โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
            สำหรับงานประชุมดังกล่าว หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในการบริหารจัดการทุนวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 (S4) การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โปรแกรม 22 พัฒนาและยกระดับสถาบันด้านวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมให้ตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศอย่างชัดเจนและสามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ทาง บพค. จึงเปิดรับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและยกระดับสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฯ ไปสู่การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้เพิ่มสูงขึ้นตามเจตนารมย์ของกองทุน ววน. ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor