(ข่าวที่197/2566) วศ.อว. หารือผู้แทน ปตท. แนวทางส่งเสริมแผนธุรกิจการให้บริการสนามทดสอบ CAV

F118 1 F118 4

F118 2 F118 3

 

            วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมอัครเมธี อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นำโดยนายพรทวี เทพพิชัย พนักงานวิเคราะห์และวางแผนอาวุโส หน่วยพาณิชยกิจ ในโอกาสเข้าเยี่ยมและหารือความก้าวหน้าด้านความร่วมมือพัฒนาโครงการในเขตพื้นที่ เขตนวัตกรรมระบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi (วังจันทร์วัลเลย์) อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่ง วศ. ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับ ปตท. ในการจัดตั้งสนามทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ (Connected and Autonomous Vehicle (CAV) Proving Ground) รองรับภารกิจการบริการสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) ในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของประเทศไทย
           การหารือครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญระหว่าง วศ. และ ปตท. ซึ่งมีเป้าประสงค์ร่วมกันในการส่งเสริมผลักดันการพัฒนาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่เหมาะกับการใช้งานภายใต้สภาพเงื่อนไขประเทศไทยรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยในเบื้องต้นทั้งสองหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนแนวทางและความเป็นไปได้ในอนาคตเกี่ยวกับการวางรองรับลูกค้าหรือผู้รับบริการผลิตภัณฑ์ในมิติต่างๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข กฏระเบียบที่เป็นไปได้ และจะมีการประชุมหารือกันอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor