(ข่าวที่196/2566) วศ.อว. ได้รับการรับรองระบบลายมือชื่อดิจิทัล Digital ID by TUC-CA

F117 1 F117 3

F117 4 F117 2

 

             วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award ให้แก่หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับใบรับรองระบบลายมือชื่อดิจิทัลภายใต้ Thai University Consortium (TUC) จำนวน 114 แห่ง ที่ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
            กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทน พร้อมด้วย นางสาวปวีณา เครือนิล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญพิเศษ เข้ารับมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Reward โดย วศ.อว. นำ Digital ID มาใช้ในการให้บริการ เพื่อเสริมความปลอดภัยทุกขั้นตอนในโลกดิจิทัล ช่วยให้ผู้ประกอบการหรือผู้ขอรับบริการใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย ลดโอกาสการปลอมแปลงตัวตน ป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเพิ่มความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมออนไลน์ รวมทั้งสร้างเชื่อมั่นในการขอรับบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor