(ข่าวที่195/2566) วศ.อว. เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร “การทำโมจิหยดน้ำ” ณ จังหวัดนนทบุรี

F116 4 F116 2

F116 3 F116 1

 

            วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนางสาวนันทนิกส์ บาลเมือง และนางสาวปัทมา สุภาผล นักวิทยาศาสตร์ วศ. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่ : Molecular Gastronomy (MG) หลักสูตร การทำโมจิหยดน้ำ (Raindrop cake) จากสำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำโมจิหยดน้ำ”ตามโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิมลราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ใน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลเมืองพิมลราช โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 25 ราย
           กองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป ได้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์กับศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่ : Molecular Gastronomy (MG) และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเป็นการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร เพื่อช่วยสร้างอาหารรูปแบบใหม่ด้วยการขึ้นรูปเจลเป็นหยดน้ำ (Raindrop) ดังเช่น โมจิหยดน้ำ (Raindrop cake) ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากในร้านอาหาร ร้านกาแฟและคาเฟ่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปได้เป็นอย่างดี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor