(ข่าวที่193/2566) วศ.อว. จัดทวนสอบเครื่องมือวัดสมรรถนะการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 สาขา การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

F114 3 F114 4

F114 1 F114 2

 

            เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กลุ่มรับรองความสามารถบุคลากร กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ (พศ.) ได้ดำเนินการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของเครื่องมือวัดความสามารถบุคลากร (Validation of measurement tool for certification of persons) สาขา“การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ณ จังหวัดระยอง เพื่อให้ได้ข้อสอบมาตรฐานจัดเก็บเข้าคลังข้อสอบ เกิดความเชื่อมั่นในเครื่องมือวัดความสามารถบุคลากรเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการการพัฒนาเครื่องมือวัดฯ และหลักการทางสถิติในการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล โดยมีผู้เข้าร่วมประเมินข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีจำนวน 15 คน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor