(ข่าวที่191/2566) วศ.อว. ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ EU เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ พร้อมหารือความร่วมมือในอนาคต

F112 4 F112 2

F112 3 F112 1

 

              วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยนางวรรณี อู่ไพบูรณ์ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.) นายกนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม (วว.) พร้อมด้วยคณะนักวิทยาศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรป Ms. Milada Sycova Head of National Reference Centre and Laboratory for Food Contact Materials, Public Health Authority จากสาธารณรัฐสโลวัก และ Ms. Jitka Sosnovcova Head of National Reference Laboratory for Food Contact Materials and Articles, National Institute of Public Health จากสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมงานด้านการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของ วศ. ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการกลุ่มพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก ห้องปฏิบัติการกลุ่มวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน และห้องปฏิบัติการกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ ทั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล ตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง วศ.กับหน่วยงานของสหภาพยุโรปภายใต้โครงการ “Better Training for Safer Food (BTSF)” ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor