(ข่าวที่188/2566) วศ. จับมือเครือข่าย ศปว. ขับเคลื่อนสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่คลังข้อมูลของชาติ

F109 4 F109 2

F109 3 F109 1

 

             28 มิถุนายน 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ซึ่งมีเครือข่ายกว่า 40 หน่วยงาน จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการดำเนินงานและการผลักดันสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่คลังข้อมูลของชาติและศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม" ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับ และ ได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
             ดร.นพ.ปฐม กล่าวว่า สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสิ่งสำคัญในการนำไปพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ดังนั้น การส่งเสริมเผยแพร่และบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องสำคัญ การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จะทำให้สมาชิกเครือข่าย ศปว. เกิดการบูรณาการความร่วมมือและร่วมกันผลักดันสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่การเป็นคลังข้อมูลของชาติ ต่อไป
             นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ยังมีโอกาสได้ศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 สถานี ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารไดออกซิน ฐานการเรียนรู้การปลูกป่านิเวศ และ Green

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor