(ข่าวที่ 94/2566) วศ.อว. ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการสำนักงาน กสทช. มุ่งสู่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น

F18 1 F18 3

F18 4 F18 2

 

             วันที่ 17 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น พ.ศ. 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้รับเกียรติจากนายสมบัติ ลีลาพตะ นิติกรเชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการภูมิภาค นางสาวอภิชญามล วารุณประภา ผู้อำนวยการส่วนห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการข้อมูลส่วนกลาง และคณะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ให้การต้อนรับ ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. กรุงเทพมหานคร
            วศ. พร้อมนำประสบการณ์และการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. มาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ทันสมัยและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor